"Petko Gruev Staynov" Foundation

Museum of History - Kazanlak